Η εταιρεία

Η ανώτατη διοίκηση  έχει καθιερώσει τους εξής βασικούς στόχους :

 • Διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της εταιρείας στην αγορά
 • Εμπέδωση των εργαστηρίων στη συνείδηση των πελατών της ως τον πλέον αξιόπιστο φορέα μετρήσεων στην Ελλάδα
 • Ύπαρξη μόνον ικανοποιημένων πελατών
 • Παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και συνεχή βελτίωση αυτών των υπηρεσιών
 • Διατήρηση της διαπίστευσης στο ανώτερο δυνατό επίπεδο χωρίς προβλήματα
 • Διάχυση και εμπέδωση της φιλοσοφίας της Ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Διαπίστευση του συνόλου των μετρήσεων που διενεργούν τα εργαστήρια

Η εταιρεία προκειμένου να πετύχει τους παραπάνω στόχους :

 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 17025 «Γενικές Απαιτήσεις για την ικανότητα των Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων», καθώς και του Φορέα Διαπίστευσης
 • Δεσμεύεται να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους και μέσα για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της
 • Επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, με τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και ποσοτικών δεικτών παρακολούθησης αυτών, μέσω της ετήσιας ανασκόπησης
 • Καθιστά κατανοητή την πολιτική για την ποιότητα εντός της εταιρείας, μέσω της διαρκούς επικοινωνίας, ενημέρωσης και συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα μετρολογίας, διαπίστευσης και ποιότητας γενικότερα, ώστε να υπάρχει δέσμευση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων για υλοποίηση των στόχων
 • Εξουσιοδοτεί το προσωπικό να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης που το αφορούν με συνέπεια, επαγγελματισμό και σε συνεχή βάση
 • Έχει ορίσει Υπεύθυνο Τομέα Ποιότητας για την εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος
 • Έχει ορίσει Τεχνικό Διευθυντή για τη διασφάλιση της τεχνικής επάρκειας και λειτουργίας των εργαστηρίων